Medierea, procedură prealabilă obligatorie?

In legislatia din România, medierea este o procedură voluntară, dar tot mai des este pusă în dezbatere publică obli­gativitatea medierii în unele cauze din Dreptul Civil, Drep­tul Familiei, dar şi din Dreptul Penal. În contextul dezvoltării fără precedent a corpului me­diatorilor profesionişti auto­rizaţi şi popularizării pe scară largă a medierii ca metodă alternativă de soluţionare a disputelor, tot mai mulţi jurişti susţin că obligativitatea me­dierii este necesară în viitorul apropiat. Mare parte din populaţia României conştientizează fap­tul că în unele litigii, mai ales cele de familie, confiden­ţia­litatea şi decenţa procedurii de mediere trebuie dezbătută şi aplicată, iar faptul că pe rolul instanţelor de judecată se gă­sesc aproape patru milioane de procese îi determină pe ma­gis­traţi să susţină şi să încurajeze perspectiva obligativităţii aces­tei proceduri alternative.

Participând la dezbaterile din această vară, am observat că un număr mare de media­tori, jurişti şi magistraţi au susţinut opinia deputatului Alina Gorghiu de modificare a Legii 192/2006, solicitând opi­niei publice, Ministerului Jus­tiţiei, Ministerului Adminis­traţiei şi Internelor, Consiliul de Mediere, asociaţiilor pro­fesionale de magistraţi, me­diatori şi jurişti să se pronunţe pe această temă, aducând ca argument aplicativitatea me­dierii, care ar duce în viitorul apropiat atât la deconges­tio­narea instanţelor de judecată, dar mai ales la detensionarea relaţiilor interumane, la ar­monie şi pace socială.

În conflictele familiale, prin mediere, părţile pot re­zolva rapid situaţia, fără a-şi expune în sălile de judecată problemele intime ale vieţii de familie, care sunt şi trebuie să rămână confidenţiale.

Medierea poate fi folosită şi în şcoli, unde sistemul de învăţământ s-a dovedit a avea grave deficienţe cu consecinţe nedorite asupra elevilor, asu­pra educaţiei şi sănătăţii ti­nerei generaţii. Tot prin me­diere pot fi soluţionate şi con­flictele de muncă, dispute le­gate de nerespectarea clau­zelor contractuale, dispute sa­lariale ori condiţii de muncă ne­corespunzătoare.

Mediate pot fi şi cauzele delictuale, atât delicte civile cât şi penale, la cele la care legea prevede că urmărirea penală începe la plângerea prealabilă a părţii vătămate ori că împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. Medierea poate fi aplicată şi în conflicte confesionale apărute inter sau intraconfesionale. Religia are un impact deosebit în viaţa oamenilor şi este de preferat rezolvarea rapidă şi amiabilă a conflictelor de acest gen, păs­trându-se confidenţialitatea disputei.

Putem vorbi şi de mediere a problemelor fiscale şi vamale cu efect în schimbarea men­talităţii instituţiilor statului de a aduce venituri la buget pe orice cale şi a contribuabilului de a evita prin orice mijloace im­punerea. De asemeni, medie­rea conflictelor interetnice, cunoscute în România ca un domeniu foarte sensibil, poate fi făcută pentru buna con­vie­ţuire a cetăţenilor din toate etniile. Sunt multe alte domenii în care se impune medierea şi chiar obligativitatea acesteia, având în vedere rezultatul obţinut şi rata mare de succes a medierii.

Desigur, pentru obţinerea unui rezultat dorit „câştig-câştig”, prin mediere, faţă de „câştig-pierdere”, prin judecata supusă instanţei, este nevoie de un mediator cu calităţi mul­tiple, cu o pregătire juridică şi experienţă de viaţă deosebită. În funcţie de conflictul supus medierii, acesta trebuie să fie pregătit profesional, bun psi­holog, bun negociator, să poată comunica bine cu părţile aflate în conflict, dar să aibă şi răb­darea de a asculta fiecare parte şi, totodată, înţelepciunea de a înţelege nevoile şi dorinţele părţilor aflate în conflict.

Fiecare mediator profesio­nist trebuie să se pregătească în domeniile pe care le me­diază, să îşi creeze un standard profesional şi să fie onest în relaţia cu părţile, dar şi cu ceilalţi membri ai societăţii, să respecte principiul neutralităţii şi al confidenţialităţii.

Prin activitatea profesio­nală, mediatorii vor determina credibilitatea cetăţeanului în instituţia medierii, iar prin soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor vor crea relaţii mai bune între membrii so­cietăţii, armonia şi pacea so­cială pe care toţi cetăţenii o doresc.

Surse: timpolis.ro si revistademediere.ro

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art