Tag Archives: acord de mediere semnat in fata comediatorului

ACORD DE MEDIERE

Încheiat la data de ____________
în baza Contractului de Mediere Nr. _____ din ____________
-obiectul-
(Dosar……….., Instanta)
Noi,

Numele , domiciliat in …………., posesor CI seria……. Nr. …………, CNP ………………
Numele , domiciliat in …………., posesor CI seria……. Nr. …………, CNP ………………

 

în conformitate cu prevederile Legii nr.192/2006, si in urma procedurii de mediere desfasurate la …………………………………………………………………… am consimţit la încheierea prezentului acord, liber exprimat şi neafectat de nici un viciu de consimţământ, fiind întru-totul de acord cu cele convenite după cum urmează:
________________________________________________________________________
…..
________________________________________________________________________

 

Prezentul acord are valoarea unui înscris sub semnătură privată şi nu conţine clauze care să aducă atingere legii şi ordinii publice şi poate fi supus verificării notarului public în vederea autentificării ori, după caz, încuviinţării instanţei de judecată.

Încheiat azi, ……………. la ……………..……………… în ………exemplare originale, in prezenta mediatorului ………………………………………………., câte unul pentru fiecare parte si unul pentru a fi depus la dosarul nr. ……… aflat pe rolul ……………………………………………………………………………………………….
NUME, PRENUME, SEMNATURA PARTI
Nume___________________________           Nume___________________________

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art